Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o
radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację
radcowską na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Nabór na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2023 roku, w OIRP Białystok odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacyjny, dostępny pod linkiem :

  https://bialystok.ewnar.kirp.pl/#/

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na w/w stronie znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu należy wypełnić i zapisać na komputerze formularz, następnie formularz należy wydrukować i podpisać.
Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów – wymagane dokumenty i nr konta bankowego są wymienione w Ogłoszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2023-r , można wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku przy ul. Przejazd 2A , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 16:00 ( środa do godz. 17.00).

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską
upływa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950
Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł
przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację
radcowską w 2023 r.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu
wstępnego powinno zawierać:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w
Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu
magisterskiego,
5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego
wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie
wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego
w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2023 r.) przed
terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych
studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o
przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje
wydłużony o połowę.
Do wniosku załącza się:
1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania
egzaminu;
2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na
charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w
dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a. odczytywanie tekstu,
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt
1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację
radcowską.

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/07/klauzula-informacyjna-rekrutacja-na-aplikacje-OIRP-w-Bialymstoku.pdf
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2023/06/Ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-2023.pdf
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st luty
Brak wydarzeń
Events for 2nd luty
Brak wydarzeń
Events for 3rd luty
Brak wydarzeń
Events for 4th luty
Brak wydarzeń
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th luty
Brak wydarzeń
Events for 6th luty
Brak wydarzeń
Events for 7th luty
Brak wydarzeń
Events for 8th luty
Brak wydarzeń
Events for 9th luty
Brak wydarzeń
Events for 10th luty
Brak wydarzeń
Events for 11th luty
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th luty
Brak wydarzeń
Events for 13th luty
Brak wydarzeń
Events for 14th luty
Brak wydarzeń
Events for 15th luty
Brak wydarzeń
Events for 16th luty
Brak wydarzeń
Events for 17th luty
Brak wydarzeń
Events for 18th luty
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th luty
Brak wydarzeń
Events for 20th luty
Brak wydarzeń
Events for 21st luty
Brak wydarzeń
Events for 22nd luty
Brak wydarzeń
Events for 23rd luty
Brak wydarzeń
Events for 24th luty
Brak wydarzeń
Events for 25th luty
Brak wydarzeń
26
27
28
29
1
2
3
Events for 26th luty
Brak wydarzeń
Events for 27th luty
Brak wydarzeń
Events for 28th luty
Brak wydarzeń
Events for 29th luty
Brak wydarzeń
Menu