funkcją opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy – Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Białymstoku sygn. akt IV RNs 1171/21

Menu