Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawne

W wykonaniu uchwały Nr 738/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945) Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku informuje, iż rozpoczął się nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. Pomoc będzie świadczona w miastach Białystok, Łomża i Suwałki oraz w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, oleckim, piskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, węgorzewskim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Deklaracje według ustalonego wzoru, na każde starostwo oddzielnie, należy składać w terminie do 1 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Podobnie jak w roku ubiegłym deklaracje należy składać w formie elektronicznej w ramach systemu informatycznego. 

Deklaracje elektroniczne można składać za pośrednictwem platformy, opracowanej z inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych, pod adresem https://npp.kirp.pl/bialystok . Szczegółowa instrukcja rejestracji, logowania oraz dokonywania zgłoszeń stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji pisemnych, jeśli zgłaszający nie ma możliwości wykorzystania dedykowanego systemu informatycznego. W takim przypadku należy je przesyłać listownie do siedziby OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2a, 15-430 Białystok.

Osoby zgłaszające chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w więcej niż jednym powiecie proszone są o dostarczenie deklaracji dla każdego powiatu z osobna.

Przypominam, iż w przyszłym roku nieodpłatna pomoc w części punktów będzie świadczona przez radców prawnych posiadających uprawnienia mediatora. Proszę zatem o dokładne wypełnianie deklaracji. Osoby, które spełniają warunki do bycia mediatorem zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 945) proszone są dodatkowo o udokumentowanie spełnienia warunku.

Stosownie do postanowień Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyznaczony radca prawny:

  • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
  • któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • który w dniu złożenia deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące;
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 w/w ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie przeprowadzone losowanie, przy wykorzystaniu programu informatycznego opracowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/12/instrukcja_system_NPP.pdf
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/12/regulaminNPP2023.pdf
https://oirp.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/12/Wykaz_starostw_-_dni_i_miejsca_udzielania_porad.docx
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1st maj
Brak wydarzeń
Events for 2nd maj
Brak wydarzeń
Events for 3rd maj
Brak wydarzeń
Events for 4th maj
Brak wydarzeń
Events for 5th maj
Brak wydarzeń
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th maj
Brak wydarzeń
Events for 7th maj
Brak wydarzeń
Events for 8th maj
Brak wydarzeń
Events for 9th maj
Brak wydarzeń
Events for 10th maj
Brak wydarzeń
Events for 11th maj
Brak wydarzeń
Events for 12th maj
Brak wydarzeń
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th maj
Brak wydarzeń
Events for 14th maj
Brak wydarzeń
Events for 15th maj
Brak wydarzeń
Events for 16th maj
Brak wydarzeń
Events for 17th maj
Brak wydarzeń
Events for 18th maj
Brak wydarzeń
Events for 19th maj
Brak wydarzeń
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th maj
Brak wydarzeń
Events for 21st maj
Brak wydarzeń
Events for 22nd maj
Brak wydarzeń
Events for 23rd maj
Brak wydarzeń
Events for 24th maj
Brak wydarzeń
Events for 25th maj
Brak wydarzeń
Events for 26th maj
Brak wydarzeń
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th maj
Brak wydarzeń
Events for 28th maj
Brak wydarzeń
Events for 29th maj
Brak wydarzeń
Events for 30th maj
Brak wydarzeń
Events for 31st maj
Brak wydarzeń
Menu